ВИЗА: Председател БФАС
Българска Федерация по Автомобилен Спорт
Община Чирпан
“Автомобилен спортен клуб Яворов – Чирпан”
Допълнителен правилник
За организиране и провеждане III кръг
от Националния Шампионат по Автокрос
в гр. Чирпан на 04.06.2016 г. и 05.06.2016 г.
I. Програма на състезанието
1. Откриване на записванията 16.05.2016 г.
2. Закриване на записванията 27.05.2016 г.
3. Събота 04 юни 2016 г.
– Административна проверка на документите – 11.30 – 13.30 ч.;
– Технически преглед – 11.45 – 14.00 ч. на трасето;
– Първо заседание на спортните комисари – 14.00 ч. на трасето;
– Брифинг с водачите на отбори – 14.15 ч. на старта;
– Начало на свободните тренировки – 14.30 ч.;
– Начало на задължителните тренировките за време -15.00ч.;
– Второ заседание на спортните комисари – 15.00 ч.;
– Начало на първи манш до 4500 куб. – 15.30 ч.;
– Начало на първи манш до 1600 куб.- 16.30ч.
4. Неделя 05 юни 2016 г.
09.30ч. – Тържествено откриване на състезанието – на старта
10.00 ч. – старт на втори манш до 4500 куб.
10.30ч. – старт на втори манш до 1600 куб.
11.00ч – трето заседание на спортните комисари
11.15 ч. – старт на първи полуфинал до 4500 куб.
11,40 ч. – старт на първи полуфинал до 1600 куб.
12.20 ч.- старт на втори полуфинал до 4500 куб.
12.50ч.- старт на втори полуфинал до 1600 куб.
13.30 ч. – старт на финална серия клас Бъги
14.00 ч. – старт на финална серия клас Супер Бъги
14.30 ч. – четвърто заседание на спортните комисари
14.45 ч. – награждаване и закриване на състезанието
II. Организация
1. Организация
1.1 Община Чирпан и „АСК Яворов – Чирпан” ще организират състезанието по автокрос валидно за Националния шампионат III кръг. Състезанието ще се проведе съгласно Кодекса по автомобилен спорт на БФАС и неговите приложения, специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос, Наредбата за провеждане на автомобилни състезния на БФАС за 2016 год. и допълнителния правилник на състезанието.
1.2 Организационен комитет.
Председател: г-жа Кичка Петкова – Кмет на община Чирпан
Зам. председател: г-н Георги Георгиев – Началник РПУ Чирпан
Членове:
1 Николай Стефанов – Началник РС ПБЗН – Чирпан
2 д-р Красимир Дамянов – Началник ЦСНМП – Чирпан
3 д-р Васил Савов – Началник МЦ
4 Жельо Димитров – експерт община Чирпан
5 Видьо Видев– отговорник по безопасността на автокрос “Чирпан” 2016 г.
1.3 Длъжностни лица
Наблюдател БФАС: Румен Манолов
Председател на спортните комисари: Деница Тодорова
Спортни комисари: 1. Тодор Ташев
2. Мильо Вълчанов
Директор: Румен Костадинов
Секретар на състезанието: Светла Радева
Председател техническа комисия: Стефан Казаков
Отговорник по безопасността: Видьо Видев
Отговорник за връзка със състезателите: Делян Радевски
Главен лекар: д-р Красимир Дамянов
Времеизмерване и обработка на резултатите: „И и Н София“ ООД
1.4 Официално информационно табло
Официалното информационно табло ще бъде закачено на шатрата на секретариата в непосредствена близост до старта.
III Общи условия
2 Общи условия
2.1 Автокрос “Чирпан” 2016 год. ще се проведе съгласно:
– Националния Спортен кодекс;
– Специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос за 2016г.;
– Годишната наредбата за провеждане на автомобилни състезния на БФАС за 2016;
– Допълнителния правилник на състезанието.
2.2 Автокрос “Чирпан” 2016 год. е III кръг от Националния шампионат по автокрос за 2016 год.
3 Описание и характеристики на трасето
Автокрос “Чирпан” 2016 год. ще се проведе на специално лицензирано трасе в непосредствена близост до град Чирпан.
Характеристика:
– дължина 970 метра по средната ос;
– ширина 14 метра /виж Приложение 1/;
– ширина на старта 16 метра;
– трасето е върху естествен терен с нестабилизирана повърхност.
4 Автомобили, които могат да бъдат допуснати.
4.1 Състезанието е открито за следните автомобили от:
– дивизия Супер бъги – едноместни автокрос автомобили съобразени с разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на ФИА;
– дивизия бъги – едноместни автокрос автомобили съобразени с разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на ФИА.
Автомобилите трябва да бъдат затворен модел с твърд покрив, който да не се сваля.
5 Състезатели
5.1 Всички лицензирани състезатели за 2016 год. имат право да участват.
5.2 Желаещите трябва да заявят своето участие до крайния срок за подаване на заявка посочен в допълнителния правилник.
Адрес за кореспонденция: гр. Чирпан, ул. “Мир” 3 а, email: sv_radeva@abv.bg
тел. за връзка 0894579292 Петко Илиев, 0888226457 Светла Радева
6 Административна проверка:
6.1 Само водачите /пилоти/ подлежат на административна проверка.
6.2 Документи които се представят:
– свидетелство за правоуправление на МПС;
– състезателен лиценз за 2016 год.;
– годишен медицински преглед;
– заявка за участие;
– валидна застраховка.
7 Тенически преглед
7.1 Всеки автомобил, който участва в автокроса, трябва да се яви на технически преглед с водача си в съответствие с оповестения график.
8 Награди
Съгласно наредбата на БФАС за провеждане на автомобилни състезания за 2016 год.
9 Такси за протести / рекламация / съгласно наредбата на БФАС за провеждане на автомобилни състезания за 2016 год.
10 Заключителни разпоредби
10.1 Организаторът си запазва правото за промени на настоящия правилник, ако непреодолими прични налагат това.
10.2 Организаторът не носи никаква отговорност преди, по време и след състезанието за нанесени щети, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от прекия причинител.
10.3 Организаторът обръща особено внимание на състезателите по отношение на застраховките и медицинските прегледи – годишен.
10.4 Организаторът се счита, че с получаването на настоящия Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са длъжни да го спазват стриктно.
План за безопасност
Автокрос “Чирпан” 2016
1. Безопасност на зрителите и състезателите
1.1 Организация по безопасност
а) Главният отговорник по безопасността е лицето, което отговаря за проекта, както и за създаването на мрежите за безопасност, преди състезанията. Той действа под строгия надзор на Директора на състезанието.
Главният отговорник по безопасността ще работи в сътрудничество с:
– главния лекар на състезанието;
– отговорника за трасето;
– хората, отговорни за безопасността на трасето.
б) Организационна структура за безопасност:
Местонахождениета на хората, отговорни за безопасността на състезанието е показано в схемите на трасето:
в) функции на отговорника по безопасността и на местните власти, които отговарят за безопасността в областа:
– сътрудничество с местните власти:
Организаторът и отговорникът по безопасността поддържат връзка с полицейските органи и със спасителните и медицинските служби преди състезанието.
– Подготовка на трасето
Директорът и Отговорникът по безопасността са отговорни за информацията по безопасността на трасето.
Отговорникът за трасето, отговорникът за сервизните боксове, заедно с маршалите ще бъдат инструктирани и обучени за техните задачи. Практически инструктажите ще започнат доста време преди състезанията.
Лекари и спасителни екипи по трасето ще бъдат отделно и специално обучени от Главния лекар и Директора, за да се гарантира безопасността на състезанието.
Хората отговорни за безопасността, ще трябва да присъстват на заседанията по безопасност свързани с проучването, описанието и подготовката на трасето:
– Разпределение на задачите и контрол.
Директорът и отговорникът по безопасността не могат да делегират права на други да изпълняват задачи по безопасността, с изключение в случай на изключителни обстоятелства.
– по време на състезанията.
Директорът ще координира спасителните операции на самото трасе.
Отговорникът по безопасността трябва да контролира безопасността на зрителите и ако според него безопасността на зрителите и състезателите може да бъде нарушена, той може да не даде съгласието си за протичане на дадена серия и незабавно уведомява Директора.
2. План за сигурност на трасето
а) зрители
Маршалите по трасето са облечени с оранжеви жилетки и ще контролират достъпа на зрителите до обособените зони. Движението на зрителите ще бъде контролирано постоянно за цялата продължителност на състезанията.
Зоните за зрителите ще бъдат обозначени с ленти, знаци или други лесни за разпознаване знаци.
Специално внимание ще бъде обърнато на зоните, където се очаква голям брой зрители.
Зрителите на трасето трябва да бъдат зад оградната лента на надлежно маркираните зони и няма да имат право да преминават тази граница.
Всички зони, които не са обособени за зрители трябва да бъдат считани за забранени зони.
Следните зони се считат за особено опасни
– зони до скокове;
– външни завои.
Опасните забранени за зрители зони ще бъдат ясно идентифицирани чрез знаци “не преминавай” и “опасна зона”.
Маршалите ще предотвратяват влизането на зрители в тези зони.
б) План за сигурност, в случаи на оказване на първа помощ и спасителна намеса.
Спасителен персонал на трасето.
На трасето ще има спешна медицинска помощ и пожарна, служители в състояние да изчистят пътя от автомобили участвали в произшествие.
Сили и средства
Безопасността при провеждане на състезанието е осигурена чрез съгласуваното взаимодействие между представителите на следните институции:
1. РПУ – град Чирпан – осигурява патрулиращи полицаи и патрулна полицейска кола.
2. Пожарната безопасност е осигурена от една пожарна кола със съответния състав пожарникари. За всеки съдийски пост има отговорен пожарникар и осигурен пожарогасител.
3. Медицинска безопасност – присъстват две линейки с два медицински екипа.
4. Публиката е изолирана от състезателната писта с ограничителна лента, за да се държи на разстояние от рисковата зона до пистата.
5. На терена са осигурени два автомобила пътна помощ.
6. Осигурен е авариен път за специализираните екипи.
7. Представители на организаторите – Община Чирпан и АСК “Яворов-Чирпан”, координират взаимодействието между изброените институции.
Отговорник сигурност автокрос Чирпан 2016: /п/…..

error

Последвайте ни:

YouTube
WhatsApp