УТВАРЖДАВАМ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ БФАС:/п/………
/Владимир Илиев/
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
ОБЩИНА СИЛИСТРА
АСК ”ТОНИ СТАРТ”иАСК ”ИНФОМИК ТРАНС ”
гр.СИЛИСТРА
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ ОТ
НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ
ПО АВТОКРОС В гр.СИЛИСТРА НА
18 – 19 МАЙ 2016 ГОДИНА
Виз.No
Автокросът е състезание, което се провежда със специални автомобили
върху едно постоянно кръгообразно трасе с нестабилизирана
повърхност.
I. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. 06.06.2016г.- Откриване на записванията
2. 15.06.2016г.- Закриване на записванията
3. Събота – 18.06.2016г.
– 11:00-15:00 ч.-Административна проверка и технически преглед на
автомобилите на трасето в с.Калипетрово.
– 15:00 ч. – Първо заседание на спортните комисари.
– 15:30 ч. – Брифинг с пилотите и ръководителите на отборите.
– Свободна тренировка
16:00-16:30 ч.Клас до 4500сс
16:30-17:00 ч.Клас до 1600сс
– Официална тренировка
17:00-17:30 ч. Клас до 4500сс
17:30-18:00 ч. Клас до 1600сс
– 18:00 ч. – Второ заседание на спортните комисари
– Начало на първи квалификационен манш
18:10-18:30 ч. Клас до 4500сс
18:30-18:50 ч. Клас до 1600сс
4. Неделя – 19.06.2016 г.
– 10:00-10:30-Тържествено откриване
– Начало на втори квалификационен манш
10:30-11:00 ч. Клас до 4500сс
11:00-11:30 ч. Клас до 1600сс
– 11:30 ч. – Трето заседание на спортните комисари
– Начало на Полуфинали
11:35-12:00ч. старт на полуфинални серии до 4500сс
12:00-12:30ч. старт на полуфинални серии до 1600сс
– Начало на финали
13:00-13:30 ч.Старт на финална серия клас до 4500сс
13:30-14:00 ч.Старт на финална серия клас до 1600сс
– 14:00 ч. – Четвърто заседание на спортните комисари
– 14:30ч.-Обявяване на финалните резултати,награждаване на
победителите и закриване на състезанието.
I I. ОРГАНИЗАЦИЯ
2. Организация
2.1. АСК ”ТОНИ СТАРТ”и АСК ”ИНФОМИК ТРАНС ”ще
организиратсъстезанието по автокрос, валидно за Националния
шампионат – 4 кръг. Състезанието се провежда съгласно
Международния спортен кодекс и неговите приложения, Специалния
правилник на БФАС за провеждане на автокрос, Наредбата за
провеждане на автомобилни състезания на БФАС за 2016 год. и
Допълнителния правилник на състезанието.
2.2. Адрес на организатора-Силистра
2.3. Организационен комитет
Председател: Д-р Юлиян Найденов-кмет на Община Силистра
Зам.председатели:1Кристиян Петров-ОДМВР-Силистра
2 Румен Мъров-ОУПБЗН-Силистра
Членове:
1.Д-р Мария СтойчеваПредседател но ОС Силистра
2.Денка Михайлова-Зам. Кмет
3.Курти Добрев
4.Златка Кърджиева
2.4. Официални лица на състезанието
Наблюдаващ БФАС: Георги Драгиев
Директор на състезанието: Румен Костадинов
Председател сп.комисари:Деница Тодорова
Спортни комисари 1.Веско Сарандиев
2.Иван Коев
Рейс директор:Тодор Тодоров
Главен секретар: Снежана Петрова
Председател тех.комисия: Стефан Казаков
Техническа комисия: 1.Красимир Тодоров
Отговорник за времеизмерване и обработка на резултати: „И и Н София“
ООД
Главен лекар: Д-р.В Думанов
Връзка със състезателите: Румен Иванов
2.5. Официално информационно табло:пред боксовете.
I II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1. Валидност
Автокрос „Силистра”-2016 г. е 4-кръг от Националния шампионат по
Автокрос за 2016 г. съгласно изискванията на Международния спортен
кодекс, Специалния правилник и Допълнителния правилник на
състезанието.
3.2. Описание на трасето
Състезанието по автокрос се провежда на лицензирано трасе имащо
следните характеристики:
– Дължина980м
– Ширина при старта-15м
– Максимална ширина-16м
– Минимална ширина-12м
3.3. Допустими автомобили:
До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванита на
Приложение „Ж“ на ФИА и Наредбата на БФАС за 2016 год.
– Дивизи Супер бъги- едноместни автомобили с 4 колела с обем на
двигателя до 4500сс.
– Дивизия Бъги- едноместни автомобили с обем на двигателя до 1600сс.
– Дивизия Турингавтокрос- туристически автомобили.
– Дивизия ДжуниърБъги- едноместни автомобили с обем на двигателя до
600сс и възраст на пилотите до 25 години.
3.4. Участници в състезанието
– Всички състезатели и водачи, които притежават валиден лиценз,
издаден от БФАС за 2016 год. може да бъде допуснат до участие в
състезанието.
3.5. Заявки за участие
– Право на участие в Автокрос „Силистра” 2016 имат всички лицензирани
състезатели за 2016 г. от БФАС, представени /заявени/ в определен срок
от АСК със специален образец-заявка.
IV. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕГЛЕД
4.1. На административния преглед водача е длъжен да представи:
– Оригинална заявка за участие
– Валиден лиценз за 2016 год.
– Валидно свидетелство за МПС
– Валидна застраховка гражданска отговорност за автомобилни
състезания
– Периодични медицински прегледи.
V. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
5.1. За идентифициране на автомобила и контролирането на мерките за
сигурност Водачът трябва да представи лично автомобила си на
техническия преглед.
5.2. Не се разрешава участието на автомобил, който не отговаря на
техническите изисквания за 2016 год.
5.3. Водачите, които са пропуснали да се представят на технически
преглед в посоченото им време или са закъснели ще бъдат глобени
съгласно чл.19 от Специалния правилник за автокрос за 2016 год.
VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
6.1. Свободната и официалната тренировка са задължителни и се
провеждат по отделно за всяка дивизия. Те ще се състоят от по 4
обиколки.
Водачи не стартирали в свободната и официалната тренировка могат да
бъдат допуснати в квалификациите по изключение и само с решение на
Спортните комисари по предложение на Директора или Рейс-директора.
6.2. Квалификационни маншове- те са два и се състоят от по 4 обиколки.
6.3. Полуфинали и финали
– Полуфинали- броя на обиколките в полуфиналите серии са 5.
– Финали – броя на обиколките във финалите серии са 7.
6.4. Класиране- водачите получават по реда на класирането за всяка
дивизия по отделно съответния брой точки съгласно Наредбата на БФАС
за 2016г.
Генерално класиране – Супер бъги до 4500сс
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място-купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Генерално класиране – Бъги до 1600сс
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място –купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Генерално класиране –Турингавтокрос
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място –купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Генерално класиране – Джуниърбъги до 1600сс
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място –купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Отборно класиране
І,ІІ,ІІІ място –купи
VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Такси за рекламация
– За проверка на възли и детайли -300лв. плюс депозит за стойността на
части, консумативи и труд, определен от техническите комисари на
състезанието.
– За цялостен преглед на автомобила -3000лв. плюс депозит стойността
на части, консумативи и труд, определен от техническите комисари на
състезанието.
– За всякакъв вид други рекламации се заплаща такса от 200лв.
– Водач отказал да се яви на контролен /или заключителен технически
преглед се декласира за състезанието и се лишава от състезателни
права дванадесет състезателни месеца от момента на нарушението/
чл.І,т.7 от наредбата на БФАС за 2016г.
7.2.Заключителни разпоредби
– Организаторът си запазва правото да променя настоящият правилник –
ако непреодолими причини налагат това, като се задължава да уведоми
писмено заинтересованите чрез бюлетин.
– Организатора не поема никакваотговорност към водачите или трети
лица за щетите и загубите ,причинени пряко или непряко от водачите
или техните автомобили. Щетите и отговорността се носи от прекия
причинител.
– Организаторът обръща особено внимание на състезателите по
отношение на застраховките и медицинските прегледи /периодични и
пред състезателни/.
– Организаторът се надява ,че с получаването на настоящия Правилник
всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са
длъжни да го спазват стриктно.
ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА
АВТОКРОС „СИЛИСТРА”
18 – 19 ЮНИ 2016 год.
В съответствие с изискванията на ФИА, организационния комитет
извърши подготовката по обезпечаване, сигурността и безопасността на
пилоти и зрители по време на автомобилното състезание.
Във връзка с това, сигурността ще бъде обезпечена с униформена
охрана и сътрудници, които ще бъдат разположени по цялото трасе, като
им се заостри вниманието върху най-уязвимите места- вход – изход – на
трасето и местата с изградени безопасни зони за зрители.
Една линейка – разположена в близост до старт финалната права;
Един автомобил оборудван с противопожарна защита– разположен на
същото място;
Един автомобил на Пътна помощ – разположен в централната част на
трасето.
По време на състезанието всички съдии по трасето следят движението
на автомобилите в тяхната зона и Директора или Рейс-директор на
състезанието.
Между съдиите по трасето и Директора или Рейс-директор на
състезанието да има визуална връзка, радиовръзка и телефонна.
Околовръстен път Калипетрово- Русе , в отсечка успоредна на пистата
ще бъде със засилена полицейска охрана, като се подсигури пълен
достъп при необходимост от излизане или влизане на специализираните
автомобили от трасето към главния път / линейка или пожарна/.
Цялото трасе се обезпечава с ленти, конуси и гуми.
На най- уязвимите места /завои, старт, финална права/ да се изградят
обширни зони за безопасност, където зрителите не се допускат.
При спешни случаи съдиите по трасето подават сигнал към Директора
или Рейс-Директор, при необходимост той спира състезанието и се
подсигурява безопасно маневриране на съответния специализиран
автомобил по трасето, като се движи в посока на движението на
автомобилите по пистата, или да я пресече ако това е възможно.
След намесата на компетентните органи /медицински лица,
пожарникари, механици ПП/ Директора или Рейс-директор разрешава
възстановяването на състезанието.
Стартовата процедура се възстановява когато всички отговорни лица
/медицински лица, пожарникари, механици ПП/ се върнат по местата.
Тази схема се запазва до финиширане на последния автомобил от
състезанието.
Отговорник по сигурността
Директор:………………………..
/ Р.Костадинов /
П Л А Н
За охрана и сигурност
За получаване на виза за разрешение за провеждане на автомобилното
състезание по автокрос е необходимо да се изготви и приложи план за
охрана и сигурност. Планът за охрана и сигурност се изготвя от
Директора, Рейс-Директора и отговорника по сигурността на
състезанието и подписва от Коменданта на състезанието. Към него се
прилагат следните документи.
1.Писма за готовност и съгласие от :
– Директор РДВР /СДВР/ – полиция;
– Кмета на населеното място /може и негов заместник/;
– Местните медицински служби;
– Фонд републиканска пътна мрежа.
2.Схема на трасето с означения:
– Определените места за публиката и мерките за охраната им – активни
и
пасивни ограждания, място за старт и финал с означено място за
съдийския състав;
– Места на междините постове /сигналисти/ с тяхното оборудване;
– Места на автомобилите на ППО;
– Места на линейките и болниците, които да поемат пострадалите;
– Места на Пътна помощ;
– План за взаимодействие между охрана, ППО и линейка;
– Връзка между наблюдателните постове с Директора /телефон,
радиостанция, мобилен телефон/;
– Зони забранени за публиката и охраната им;
– Място на сервизния парк с определени места за състезателите
приблизително 40 кв.м. При желано място повече от 40 кв.м. се заплаща
по цена определена от организатора.
– Място на боксовете с подходите към тях и излизането от тях;
– Място на закрития парк с вход и изход;
– Място на сервизния парк препоръчително е да е асфалтирано.
3.Всички съдии да са облечени със жилетки с различни цветове, да имат
свирки и да са със съдийски карти като баджове;
– Жълти жилетки – сигналисти;
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени
обстоятелства да отложи и отмени състезанието изцяло или отчасти.
Всички състезатели, водачи и механици, които взимат участие в
състезанието се счита, че познават разпоредбите на НСК, специалният и
допълнителния правилник и ежегодната наредба на БФАС и се
задължават стриктно да ги спазват.
Всички водачи задължително трябва да разполагат със спортни екипи
съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването.
Организаторът е задължен в срок 25 дни преди състезанието да изпрати
допълнителния правилник на състезанието до всички редовно
лицензирани състезатели и водачи,на председателя на спортните
комисари и на определения наблюдаващ на БФАС и на медиите.
Организатора е длъжен да популяризира мероприятието пред местните
медии и да отпечата и да разпространи достатъчен брой плакати с
мястото и програма на състезанието.
Отговорник по сигурността:…………………
/ п /
error

Последвайте ни:

YouTube