АФБ, ОБЩИНА СИЛИСТРА и АСК „ТОНИ СТАРТ“

Съдържание

1. Програма на състезанието 2
2. Организация 3
3. Общи условия 3
4. Състезатели 4
5. Административна проверка 4
6. Технически преглед 5
7. Класиране 5
8. Награди 5
9. Такси за протести /рекламация/ 5
10. Заключителни разпоредби 5
План за безопасност 6
Приложение 1 – Заявка 8
Приложение 2 – Схема трасе 9

1. Програма на състезанието

Начална дата на подаване
на заявки Понеделник,
10.05.
Краенсрокзазаявки Понеделник,
17.05. – 18:00 ч.
Публикуване на списък на заявенитеучастници Сряда,
19.05 – 18:00 ч.
Събота 22.05.2021
11:00 ч. – 12:00 ч. Административна проверка на документите
11:30 ч. – 12:30ч. Техническипреглед
13:00 ч. Първо заседание на Спортните комисари
13:20 ч. Брифинг с Участниците
13:40 ч. Начало на Свободната и Официална тренировки
15:00 ч. Старт на 1-ви Квалификационен манш
Неделя 23.05.2021
10:00 ч. Тържественооткриваненасъстезанието
10:15 ч. Старт на 2-ри Квалификационен манш
11:30 ч. Старт на 3-ти Квалификационен манш
12:00 ч. Второ заседание на Спортните комисари
12:30 ч. Старт на Полуфинали и Финали
15:00 ч. Трето заседание на Спортните комисари
15:10ч. Заключителен технически преглед
15:45 ч. Награждаване и закриване на състезанието

2. Организация
2.1 АСК”ТОНИ СТАРТ”организира състезание по Автокрос валидно за Националния шампионат – 2 кръг. Състезанието ще се проведе съгласно Международния спортен кодекс (МСК) по автомобилен спорт и неговите приложения, Специалния правилник на АФБ за провеждане на Автокрос, Наредбата за провеждане на автомобилни състезания на АФБ за 2021 г. и Допълнителния правилник на състезанието.

2.2. Организационен комитет.

Председател: Д-р.Юлиян Найденов – Кмет на община Силистра
Зам. Председател: Мария Недялкова -зам. Кмет-хуманитарни дейности
на Община Силистра

Членове: Калоян Петков-Отдел „Спорт“ Община Силистра
Георги Кърджиев- председател АСК ТОНИ СТАРТ

2.3Длъжностни лица:
Председател на спортните комисари: Деница Тодорова
Спортни комисари: Иван Коев
Венцислав Орманов
Наблюдател АФБ: Венцислав Орманов
Директор на състезанието: Румен Костадинов
Рейс Директор: Васил Кубадинов
Секретар на състезанието: Румен Костадинов
Председател техническа комисия: Елена Попова
Технически комисари: Константин Тодоров
Маршал старт финал: Тодор Тодоров
Отговорник по безопасността: РДВР-Силистра

Отговорник за връзка
със състезателите:

Говорител

Миро Пеев

Главен лекар: МБАЛ-Силистра
Времеизмерване и обработка на резултатите: „И и Н София’’ ООД
Официално информационно табло Шатра на секретариата в непосредствена близост до старта и в Боксовете при състезателите.

3. Общи условия
3.1 Автокрос „Силистра” 2021 г. Ще се проведе съгласно:
– Международния спортен кодекс (МСК)
– Годишната наредбата за провеждане на автомобилни състезания на АФБ за 2021 г.
– Специалния правилник на АФБ за провеждане на Автокрос за 2021 г.
– И настоящият Допълнителен правилник.

3.2 Автокрос„Силистра’’ 2021г. е 2 кръг от Националния шампионат по Автокрос за 2021г.

3.3 Описание и характеристики на трасето – виж Приложение 2.
Автокрос“Силистра” 2021г. Ще се проведе на специално лицензирано трасе.
Характеристика:
– дължина 980 метра по средната ос
– ширина – минимална 15 метра, максимална 20 метра
– трасето е върху естествен терен
– ширина при старта – 18 метра
3.4 Състезанието е открито за всички автомобили отговарящи на изискванията на Приложение J, Специалния правилник и Наредбата на АФБза 2021 г.

4. Състезатели
4.1 Всички лицензирани състезатели за 2021г. Имат право да участват.

4.2 Желаещите трябва да заявят своето участие до крайния срок за подаване на заявка посочен в т.1 на Допълнителния правилник.

4.3 Допустими автомобили
Състезанието е открито за автомобили следните дивизии:
– Дивизия Супер Бъги – Едноместни автокрос автомобили с 4 колела, специално създадени и произведени за участие в автокрос с обем на двигателя до 4000куб.см. Същите трябва да имат две или четири движещи колела и да са съобразени с разпоредбите на чл. 279А от Приложение J.
– Дивизия Бъги – Едноместни автокрос автомобили, определени в Приложение J. Пълният обем на двигателя на всеки автомобил да не надхвърля 1600 куб. см /или 941 куб. см ако е с принудително пълнене/.
– Дивизия ТурингАвтокрос – Туристически автомобили, затворен модел с твърд покрив, който да не се сваля. Разрешени са автомобили с изтекла хомологация от група А/N.
– Дивизия Джуниър Бъги – Едноместни автомобили. Обемът на всеки автомобил да не е по-голям от 600 куб. см. Пилотът трябва да е на възраст не по-малко от 14 години максимум 21 години.

5. Административна проверка
5.1 Само Водачите /пилоти/ подлежат на административна проверка
5.2 Документи които се представят:
– свидетелство за правоуправление на МПС
– състезателен лиценз за 2021г.
– годишен медицински преглед
– заявка за участие
– валидна застраховкагражданска отговорност за щети на трети лица валидна за автомобилни състезания.
6. Технически преглед
6.1 Всеки автомобил който участва в състезанието трябва да се яви на технически преглед с водача си в съответствие с посочения график:

График за технически преглед
11:30 ч. – 12:00 ч. Дивизия Бъги
12:00 ч. – 12:30 ч. Дивизия Супер Бъги

За закъснение за технически преглед ще се налага глоба в размер на 50,00 лв. (петдесет лева).

7. Класиране
Съгласно наредбата на АФБ за провеждане на автомобилни състезания за 2021г. и Специалния правилник за Автокрос.

8. Награди
Съгласно наредбата на АБФ за провеждане на автомобилни състезания за 2021 г.

9. Такси за протести /рекламация/
Съгласно наредбата на АФБ за провеждане на автомобилни състезания за 2021 г.

10. Заключителни разпоредби
10.1 Организатора си запазва правото за промени на настоящия правилник, ако непреодолими причини налагат това.
10.2 Организатора не носи никаква отговорност преди, по време и след състезанието за нанесени щети, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от прекия причинител.
10.3 Организатора обръща особено внимание на състезателите по отношение на застраховките.
10.4 Организаторът счита, че с получаването на настоящия Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са длъжни да го спазват стриктно.

План за безопасност
Автокрос „Силистра” 2021

1. Безопасност на зрителите и състезателите
1.1 Организация по безопасност
а) Главният отговорник по безопасността е лицето, което отговаря за проекта, както и за създаването на мрежите за безопасност, преди състезанията. Той действа под строгия надзор на Директора на състезанието.
Главния отговорник по безопасността ще работи в сътрудничество с:
– главния лекар на състезанието
– отговорника за трасето
– хората отговорни за безопасността на трасето
б) организационна структура за безопасност
Местонахожденията на хората, отговорни за безопасността на състезанието е показано в схемите на трасето.
в) функции на отговорника по безопасността и на местните власти, които отговарят за безопасността в областта.
– сътрудничество с местните власти
Организатора и отговорника по безопасността поддържат връзка с полицейските органи и със спасителните и медицинските служби преди състезанието.
– Подготовка на трасето
Директора и Отговорника по безопасността са отговорни за информацията по безопасността на трасето.
Отговорника за трасето, отговорника за сервизните боксове, заедно с маршалите ще бъдат инструктирани и обучени за техните задачи. Практически инструктажите ще започнат доста време преди състезанията.
Хората отговорни за безопасността, ще трябва да присъстват на заседанията по безопасност свързани с проучването, описанието и подготовката на трасето:
– Разпределение на задачите и контрол.
Директора и отговорника по безопасността не могат да делегират права на други да изпълняват задачи по безопасността, с изключение в случай на изключителни обстоятелства.
– По време на състезанията.
Директора и Отговорника по безопасността ще координират спасителните операции на самото трасе.
Отговорника по безопасността трябва на контролира безопасността на зрителите и ако според него безопасността на зрителите и състезателите може да бъде нарушена, той може да не даде съгласието си за протичане на дадена серия и незабавно уведомява Директора.

2.План за сигурност на трасето
а) зрители
Маршалите по трасето са облечени с жълти жилетки с надпис „СЪДИЯ“ и ще контролират достъпа на зрителите до обособените зони. Движението на зрителите ще бъде контролирано постоянно за цялата продължителност на състезанията.
Зоните за зрителите ще бъдат обозначени с ленти, знаци или други лесни за разпознаване знаци.
Специално внимание ще бъде обърнато на зоните където се очаква голям брой зрители.
Зрителите на трасето трябва да бъдат зад оградената лента на надлежно маркираните зони и няма да имат право да преминават тази граница.
Всички зони, които не са обособени за зрители трябва да бъдат считани за забранени зони.
Следните зони се считат за особено опасни
– зони до скокове
– външни завой
Опасните забранени за зрители зони ще бъдат ясно идентифицирани чрез знаци „не преминавай” и „опасна зона”.
Маршалите ще предотвратяват влизането на зрители в тези зони.
б) План за сигурност, в случаи на оказване на първа помощ и спасителна намеса.
Спасителен персонал на трасето.
На трасето ще има спешна медицинска помощ и пожарна такава, служители в състояние да изчистят пътя от автомобили участвали в произшествие.

Отговорник сигурност Автокрос«Силистра» 2021г.
/ П /

Приложение 1 – Заявка

Приложение 2 – Схема трасе

ПИСТА ЗА АВТОКРОС – СИЛИСТРА
– Дължина: 980 м
– Ширина: 15 м
– Ширина в най – тясната част: 12 м
– 4 десни завоя
– 3 леви завоя

Допълнителен правилник Силистра-2021

error

Последвайте ни:

YouTube
WhatsApp