БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

КМЕТСТВО с.ЗЛАТОКЛАС

АСК ”ИНФОМИК ТРАНС”

СИЛИСТРА

УТВАРЖДАВАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ БФАС:/п/…………….
Виз.№ /Владимир Илиев/

ДОПАЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК

АВТОКРОС ЗЛАТОКЛАС 2016

РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ

ПЪРВИ КРЪГ
30 АПРИЛ 01 МАЙ 2016 ГОДИНА
ЗЛАТОКЛАС

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Автокрос Златоклас 2016 г. ще се проведе на 30 Aприл и 01 .Май 2016 г.

11.04.2016г.- Откриване на записването
24.04.2016г.-Закриване на записването
30.04.2016г.-Преглед на документите

30 Април 2016 г./събота

30 Април 2016г.-11:00-14:00 ч.-Спортно – технически преглед на автомобилите и трасето.Брифинг с пилотите и ръководителите на отборите.

Свободна тренировка
14:00-14:30 ч.Клас до 4500сс
14:30-15:00 ч.Клас до 1600сс
Официална тренировка
15:00-15:30 ч. Клас до 4500сс
15:30-16:00 ч. Клас до 1600сс
Първи манш
16:30-17:00 ч. Клас до 4500сс
17:00-17:30 ч. Клас до 1600сс

01 Май 2016г./неделя/

9:00-9:30-Тържествено откриване
Начало на втори манш
10:00-10:30 ч. Клас до 4500сс
10:30-11:00 ч. Клас до 1600сс
Полуфинали
11:00-11:30ч. старт на полуфинални серии до 4500сс
11:30-12:00ч. старт на полуфинални серии до 1600сс
Финали
12:30-13:00 ч.Старт на финална серия клас до 4500сс
13:00-13:30 ч.Старт на финална серия клас до 1600сс
14:00ч.-Обявяване на финалните резултати,награждаване на победителите и закриване на състезанието.

План за охрана и сигурност
На І-я кръг от националния шампионат по
Авто-крос „Златоклас” 2016г.

Състезанието по авто-крос се провежда в съответствие с изискванията на БФАС и Правилника за провеждане на Автокрос.В тази връзка организационният комитет извърши настоящата подготовка за обезпечаване на сигурността и безопасността на пилотите и зрителите по време на състезанието.

Сигурността ще бъде обезпечена от:
-15 души охрана,разположена по трасето на състезанието и подходите към трасето.
-реанимобил-разположен непосредствено до ръководството на проявата/директора/.
-1 противопожарен автомобил разположен на лесно достъпен до всички точки на трасето,на всеки съдийски пост ще има пожарникар с пожарогасител.
-5 радиостанции разположени по трасето на всеки съдийски пост.
Движението на автомобили и публика 30 мин. Преди започването на състезанието се преустановява.
Организация:
-въжета и маркировъчна лента.
Информация за публиката се предоставя чрез специално табло на удобно за публиката място.
Евакуирането на евентуално пострадали по време на състезанието ще се извършва по пътя с.Златоклас-гр.Дулово.

Отговорен съдия на старта-финала: Иван Коев
Комендант на състезанието: Четин Хаджисюлюш
Отговорник ППО: началник Георги Енчев
Отговорен лекар: А.Шаиб

11.04.2016г. отг.по сигурността:………
С.Златоклас /Самет Ахмед/

ОРГАНИЗАЦИЯ

1 Организация
1.1АСК Инфомиктранс ще организира състезанието по автокрос,валидно за Националния шампионат – І кръг.Състезанието се провежда съгласно Кодекса по автомобилен спорт на БФАС и неговите приложения,специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос,Наредбата за провеждане на автомобилни състезания на БФАС за текущата година и всички други правилници ,които може да бъдат издадени в писмен вид от организатора.

1.2 Организационен комитет

Милен Радев РУ Дулово
Георги Енчев –главен инспектор на РСПБЗН
Зам.Председатели:Ридван Адил

Членове:
ЗП-Бедри Халид Ахмед
Симеон Присадашки „Жоси „ ООД
Лютви Галиб „Чолаков” ЕООД
Време измерване: Иван Маринов
Директор на състезанието:
Румен Костадинов
Рейс директор: Тодор Тодоров

ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Наблюдаващ БФАС: Георги Драгиев
Председател сп.комисари: Деница Тодорова
Председател тех.комисия: Стефан Казаков
Спортни комисари: Иван КОЕВ

Главен секретар: Снежана Петрова
Главен лекар: Али Шаиб

ВАЛИДНОСТ
Автокрос „Златоклас”-2016 г. е І -кръг от Републиканския шампионат по Автокрос за 2016 г. Съгласно изискванията на международния спортен кодекс на ФИА и приложенията му,Националния спортен кодекс, Специалния правилник за Автокрос ,Наредбата на БФАС за 2016 г.

Състезанието се провежда по кръгообразно трасе,върху естетвен терен с нестабилизарана повърхност .Трасето е с дължина 1050 м.И с ширина 15 м. разлика във височините 22 м./приложена е и подробна схема на трасето/.

Участници и автомобили

1.Право на участие в Автокрос „Златоклас” 2016 имат всички лицензирани състезатели за 2016 г. от БФАС ,представени /заявени/ в определен срок от АСК със специален образец-заявка .
2.Състезателите следва да притежават свидетелство за правоуправление на МПС /най –малко категория В /,валидно в деня на състезанието.
3.До участие се допускат само специализирани автомобили тип „Бъги” /девизия №3/,съгласно наредбата на БФАС за 2016 г.
„Всички участници задължително трябва да имат застрахов-ка,гражданска отговорност за автомобилни състезания ,както и необходимите периодични пред състезателни прегледи.

КЛАСИРАНЕ
Индивидуалното класиране се извършва за постигнатите резултати,независимо от класа и се точкуват съгласно Наредбата на БФАС за 2016г.

Генерално класиране –до 1600сс
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място-купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда

Генерално класиране –до 4500сс
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място –купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда

Отборно класиране
І,ІІ,ІІІ място –купи

Такси за рекламация

1.За проверка на възли и детайли -300лв. плюс депозит за стойността на части,консумативи и труд,определен от техническите комисари на състезанието.
2.За цялостен преглед на автомобила -3000лв. плюс депозит стойността на части ,консумативи и труд,определен от техническите комисари на състезанието.
3.За всякакъв вид други рекламации се заплаща такса от 200лв.
4.Водач отказал да се яви на контролен /или заключителен технически преглед се декласира за състезанието и се лишава от състезателни права дванадесет състезателни месеца от момента на нарушението/ чл.І,т.7 от наредбата на БФАС за 2016г.

Заключителни разпоредби

1.Организаторът си запазва правото да променя настоящият правилник –програма /ако непреодолими причини налагат това/без раздел ІV „Класиране”/ ,като се задължава да уведоми писмено заинтересованите чрез бюлетин.
2.Организатора не поема никаква oтговорност към водачите или трети лица за щетите и загубите ,причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили.Щетите и отговорността се носи от прекия причинител.
3.Организаторът обръща особено внимание на състезателите по отношение на застраховките и медицинските прегледи /периодични и пред състезателни/ .
4.Организаторът се надява ,че с получаването на настоящия Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са длъжни да го спазват стриктно.

с.Златоклас
ул.”Трета” №7
м.Април 2016 г.
АСК-„ИНФОМИК ТРАНС”
Тел.за връзка:0888859068
EMAIL:petroffbg@abv.bg

error

Последвайте ни:

YouTube
WhatsApp